Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu kaks liiget. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal:

 
  Taimi Torop- Kurepesa rühma lapsevanem

  Kätlin Plakso- Värvupesa rühma lapsevanem  (protokollija)

  Kadri Kõiv- Piilupesa rühma lapsevanem (hoolekogu esimehe asetäitja)

  Raido Kõiv- Lõopesa rühma lapsevanem 

  Maiki Park - Pääsupesa rühma lapsevanem (hoolekogu esimees)

  Helgi Tauts- pedagoogide esindaja

  Siiri Konksi-Võru Vallavalitsuse esindaja (siiri@voruvald.ee)


Hoolekogu otsused:

2017/2018 õppeaasta

Hoolekogu koosoleku otsused nr.1

Hoolekogu koosoleku otsused nr.2

Hoolekogu koosoleku otsused nr.3

Hoolekogu koosoleku otsused nr.4

Hoolekogu koosoleku otsused nr.5

Hoolekogu koosoleku otsused nr.6

Hoolekogu koosoleku otsused nr.7

2018/2019 õppeaasta

Hoolekogu koosoleku otsused nr.1

Hoolekogu koosoleku otsused nr.2

Hoolekogu koosoleku otsused nr.3

Hoolekogu koosoleku otsused nr.4

Hoolekogu koosoleku otsused nr.5

2019/2020 õppeaasta

Hoolekogu koosoleku otsused nr 1

Hoolekogu koosoleku otsused nr 2

Hoolekogu koosoleku otsused nr 3

Hoolekogu koosoleku otsused nr 4

 

 
 

eXTReMe Tracker
 
 
 
Rukkilill