Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu kaks liiget. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:

 
  M. Potter- Kurepesa rühma lapsevanem

  K. Kõiv- Värvupesa rühma lapsevanem  (hoolekogu esimehe asetäitja)

  M.Park- Piilupesa rühma lapsevanem (hoolekogu esimees)

  R.Kõiv- Lõopesa rühma lapsevanem 

  R.Sõber - Pääsupesa rühma lapsevanem 

  H. Tauts- pedagoogide esindaja

  S.Konksi - Võru Vallavalitsuse esindaja (siiri@voruvald.ee)

Hoolekogu otsused:

2017/2018 õppeaasta

Hoolekogu koosoleku otsused nr.1

Hoolekogu koosoleku otsused nr.2

Hoolekogu koosoleku otsused nr.3

Hoolekogu koosoleku otsused nr.4

Hoolekogu koosoleku otsused nr.5

Hoolekogu koosoleku otsused nr.6

Hoolekogu koosoleku otsused nr.7

2018/2019 õppeaasta

Hoolekogu koosoleku otsused nr.1

Hoolekogu koosoleku otsused nr.2

Hoolekogu koosoleku otsused nr.3

Hoolekogu koosoleku otsused nr.4

Hoolekogu koosoleku otsused nr.5

2019/2020 õppeaasta

Hoolekogu koosoleku otsused nr 1

Hoolekogu koosoleku otsused nr 2

Hoolekogu koosoleku otsused nr 3

Hoolekogu koosoleku otsused nr 4

 

 
 

eXTReMe Tracker
 
 
 
Rukkilill