Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu kaks liiget. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu koosseis 2017/2018 õppeaastal:

 Kadri Kõiv- Kurepesa rühma lapsevanem- protokollija (kadrikoiv1@gmail.com)

 Raido Kõiv- Värvupesa rühma lapsevanem-hoolekogu esimehe asetäitja (koivraido@gmail.com)

 Riina Sõber- Piilupesa rühma lapsevanem  (riina.sober@mail.ee)

 Geete-Fanni Kuus- Lõopesa rühma lapsevanem-hoolekogu esimees (perlovgeete@gmail.com)

 Siret Lillemäe - Pääsupesa rühma lapsevanem (lillemae.siret@gmail.com)

 Piia Peedel- pedagoogide esindaja (piiapeedel@hot.ee)

 Siiri Konksi - Võru Vallavalitsuse esindaja (siiri@voruvald.ee)

Hoolekogu otsused:

Hoolekogu koosoleku otsused nr.1

Hoolekogu koosoleku otsused nr.2

Hoolekogu koosoleku otsused nr.3

Hoolekogu koosoleku otsused nr.4

Hoolekogu koosoleku otsused nr.5

 

 
 

eXTReMe Tracker
 
 
 
Rukkilill