Tervisedendus

Väimela Lasteaed Rukkilill kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku

2018/2019 õ.a. tervisedenduslik üldeesmärk: Erinevate tegevuste kaudu toetada laste tervist ja tervislike eluviiside kujunemist koostöös koduga.

tervis

 

  

Väike- ja eelkooliealiste laste tervisliku arengu oluliseks toetajaks ja edendajaks lastevanemate kõrval on lasteasutuse personal, kuna laps viibib lasteaia keskkonnas suurema osa oma päevast.

Lasteasutus saab edastada põhilisi terviseväärtusi ja arendada laste sotsiaalseid oskusi, olles tervisliku sotsiaalse ja füüsilise keskkonna mudeliks kodu kõrval.

 

Peamised tegutsemispõhimõtted ja/või tegevusvaldkonnad väike- ja eelkooliealiste laste tervisliku arengu toetamisel on:

lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse;

 • eale sobiva, tervisliku sh mitmekesise ja tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine;
 • tervislike toitumis- jm harjumuste kujundamine;
 • igakülgse kehalise tegevuse soodustamine;
 • turvalise, tervisliku ja lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine (füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond);
 • isikliku hügieeni edendamine ja hambahaiguste ennetamine;
 • vigastuste ennetamine;
 • vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine;
 • passiivse suitsetamise vältimine;
 • laste hooletusse jätmise ja väärkohtlemise ennetamine;
 • nakkushaiguste ennetamine, varajane avastamine ja ravi;
 • arengu- ja käitumishäirete varajane avastamine, ravi ja rehabilitatsioon;
 • tervisehäirete varajane avastamine, ravi ja rehabilitatsioon.

Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult.

 

Tervisedenduse meeskond:

Karmen Meltz - direktori asetäitja, meeskonna juht

Liis Aniott - liikumisõpetaja

Kadri Udras-Raudjärv - logopeed/eripedagoog 

Irmen Kõlli - õpetaja

Piia Peedel - õpetaja

Merike Kobin - õpetaja

Birgit Janson - õpetaja

Annika Tšerkassov - õpetaja

Niina Kuus - kokk

Aina Kallas - õpetaja abi

 

 
 

eXTReMe Tracker
 
 
 
Rukkilill