Üldinfo

Väimela Lasteaed "Rukkilill" asub Võru maakonnas Väimela alevikus. Oleme Võru Vallavalitsuse valitsemisalas töötav haridusasutus.Väimela Lasteaed on 6 - rühmaline, neist töötab 5 rühma - 1 sõime - ja 4 aiarühma, millest 1 on sobitusrühm.Ühe rühmaruumi baasil tehtud eraldi võimlemissaal ja mängu-puhketuba. Lapsi on lasteaias 92, neist sõimerühmades 16 last ja aiarühmades kokku 76 last. Personali kokku 26, pedagoogilist kaadrit 15, neist kõrgharidusega 7, kesk-eri haridusega 8 töötajat.Juhtkonda kuulub direktor ja direktori asetäitja (täidab nii juhataja asetäitja õppe-kasvatustöö alal kui ka majandusjuhataja töökohustusi).

MISSIOON: Oleme tervist edendav ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus koostöös peredega tagame lapse individuaalsusest lähtuva mitmekülgse arengukeskkonna.

VISIOON: Väimela Lasteaed tahab saada kohaks, mis on tuntud ja tunnustatud kui traditsioone hoidev, turvaline, uuendusmeelne lapse vajadusest lähtuv kvaliteetlasteaed.

 

VÄÄRTUSED:

 Koostöö– oleme lojaalsed, avatud,  positiivsed , toetavad ning liigume ühise eesmärgi nimel, kaasates selleks erinevaid huvigruppe.

Turvalisus- arengut soodustav  psühho-sotsiaalne  ja füüsiline keskkond.

Innovaatilisus- oleme altid enesetäiendamisele ning uuenduslikele ideedele.

Lapsekesksus- õppe-kasvatustegevuses lähtume mängulisusest, lapse arengu potentsiaalist ning individuaalsusest.

Loovus- väärtustame kõigi loomingut, julgeme olla teistsugused,  areneme üheskoos esteetilises keskkonnas.

Järjepidevus- hästi toimiva süsteemi ja traditsioonide väärtustamine ning hoidmine.

Tervis- hoolime enda ja laste tervisest, peame lugu tervislikest eluviisidest

 

 
 

eXTReMe Tracker
 
 
 
Rukkilill