Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu kaks liiget. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu koosseis 2021/2022 õppeaastal

Inge Vill – Kurepesa rühma lapsevanem- hoolekogu esimehe asetäitja

Mari-Liis Räim – Värvupesa rühma lapsevanem

Kätlin Plakso – Piilupesa rühma lapsevanem-protokollija

Kadri Kõiv – Lõopesa rühma lapsevanem-hoolekogu esimees

Anneli Ilves – Pääsupesa rühma lapsevanem

Irmen Kõlli – pedagoogide esindaja

Siiri Konksi – Võru Vallavalitsuse esindaja (siiri@voruvald.ee)

Hoolekogu otsused:

2021/2022 õppeaasta

Hoolekogu koosoleku otsused 07.09.2022

Hoolekogu koosoleku otsused 02.06.2022

Hoolekogu koosoleku 28.04.2022 otsused

Hoolekogu koosoleku  02.12.2021otsused

Hoolekogu koosoleku 14.10.2021 otsused

2020/2021 õppeaasta

Hoolekogu koosoleku otsused nr.4

Hoolekogu koosoleku otsused nr. 3

Hoolekogu koosoleku otsused nr.2

Hoolekogu koosoleku otsused nr.1

2019/2020 õppeaasta

Hoolekogu koosoleku otsused nr.6

Hoolekogu koosoleku otsused nr.5

Hoolekogu koosoleku otsused nr.4

Hoolekogu koosoleku otsused nr.3

Hoolekogu koosoleku otsused nr.2

Hoolekogu koosoleku otsused nr.1

2018/2019 õppeaasta

Hoolekogu koosoleku otsused nr.5

Hoolekogu koosoleku otsused nr.4

Hoolekogu koosoleku otsused nr.3

Hoolekogu koosoleku otsused nr.2

Hoolekogu koosoleku otsused nr.1

2017/2018 õppeaasta

Hoolekogu koosoleku otsused nr.7

Hoolekogu koosoleku otsused nr.6

Hoolekogu koosoleku otsused nr.5

Hoolekogu koosoleku otsused nr.4

Hoolekogu koosoleku otsused nr.3

Hoolekogu koosoleku otsused nr.2

Hoolekogu koosoleku otsused nr.1