Õppetegevused

Rühma õppe- ja kasvatustegevus toimub nädalaplaani alusel, mis on kavandatud õpetaja poolt õppekavast lähtuvalt. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab õpetajal teha vajadusel muudatusi.

Rühma nädalaplaanis on kajastatud:

 • teema
 • õpivaldkondade eesmärgid
 • mäng

Lasteaia õppe- ja kasvatustöös on lähtutud ainevaldkondade lõimimisest.

Lõimitud õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

 • Mina ja keskkond
 • Keel ja kõne
 • Matemaatika
 • Kunst
 • Muusika
 • Liikumine

Lõimitakse järgmisi tegevusliike:

 • Vaatlemine ja uurimine
 • Kuulamine ja kõnelemine
 • Lugemine ja kirjutamine
 • Võrdlemine ja arvutamine
 • Kunstiline tegevus
 • Muusikaline tegevus
 • Liikumistegevus

Õppeaasta üldeesmärgid

 1. Eakohane kasvukeskkond aitab kaasa lapse füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsete oskuste kujunemisele teda ümbritsevas maailmas.
 2. Läbi eakohase õpikeskkonna luua lastele tingimused kooliks ettevalmistamisel ja õppimise alusoskuste kujundamisel.
 3. Erinevate tegevuste kaudu jätkata tervislike eluviiside kujundamist ja tervise väärtustamist koostöös lasteaia personali ja koduga.