Tervisedendus

Tervist edandav lasteaedVäimela Lasteaed Rukkilill kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku

2022/2023 õ.a. tervisedenduslik üldeesmärk:

Lapse vaimse ja füüsilise tervise arendamine toimub läbi erinevate tegevuste ja ürituste.

Väike- ja eelkooliealiste laste tervisliku arengu oluliseks toetajaks ja edendajaks lastevanemate kõrval on lasteasutuse personal, kuna laps viibib lasteaia keskkonnas suurema osa oma päevast.

Lasteasutus saab edastada põhilisi terviseväärtusi ja arendada laste sotsiaalseid oskusi, olles tervisliku sotsiaalse ja füüsilise keskkonna mudeliks kodu kõrval.

Peamised tegutsemispõhimõtted ja/või tegevusvaldkonnad väike- ja eelkooliealiste laste tervisliku arengu toetamisel on:

lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse;

 • eale sobiva, tervisliku sh mitmekesise ja tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine;
 • tervislike toitumis- jm harjumuste kujundamine;
 • igakülgse kehalise tegevuse soodustamine;
 • turvalise, tervisliku ja lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine (füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond);
 • isikliku hügieeni edendamine ja hambahaiguste ennetamine;
 • vigastuste ennetamine;
 • vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine;
 • passiivse suitsetamise vältimine;
 • laste hooletusse jätmise ja väärkohtlemise ennetamine;
 • nakkushaiguste ennetamine, varajane avastamine ja ravi;
 • arengu- ja käitumishäirete varajane avastamine, ravi ja rehabilitatsioon;
 • tervisehäirete varajane avastamine, ravi ja rehabilitatsioon.

Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult.

Tervisedenduse meeskond:

Karmen Meltz – direktori asetäitja, meeskonna juht

Liis Aniott – liikumisõpetaja

Kadri Udras-Raudjärv – logopeed/eripedagoog

Agnes Lupp – eripedagoog (emapuhkusel)

Irmen Kõlli – õpetaja

Piia Peedel – õpetaja

Merike Kobin – õpetaja

Birgit Mägi- õpetaja

Annika Tšerkassov – õpetaja

Aina Kallas – õpetaja abi