Tugiteenused

Eripedagoog tegeleb lapse psüühiliste protsesside arendamisega – taju, tähelepanu, mõtlemine, üldise koostööoskuse arendamine, vaimset pingutust nõudvates ülesannetes osalemisega.
Logopeed tegeleb lapse kõne kui peamise suhtlusvahendi korrigeerimise ja arendamine ning psüühiliste protsesside arengu toetamisega.

Tugispetsialistide töökorraldus
Iga õppeaasta algul  (septembris ja oktoobris) selgitatakse välja  tuge vajavad lapsed. Vajadusel vaatlevad tugispetsialistid last rühma keskkonnas. Antud tegevusest lapsevanemaid eraldi ei informeerita. Tugispetsialist teavitab lapsevanemat,  kui lapsel on vajadus   osaleda  logopeedi või  eripedagoogi poolt läbiviidavates arendustegevustes. Lapse arendustegevuses osalemine toimub vanema kirjalikul nõusolekul.

Lapsevanemal on võimalus kokku leppida tugispetsialistiga vestluse aeg, et saada rohkem infot tugimeetmetest.

Arendustegevused toimuvad nii individuaal- kui grupitegevustena.

Tugispetsialistid  teevad koostööd lasteaiaõpetajate ja vanematega:

  • vajadusel osalevad  lapse arenguvestlusel, ümarlaudades;
  • juhivad individuaalse arenguskava koostamist;
  • nõustavad  vanemaid ja vajadusel soovitad erispetsialistide konsultatsioone;
  • edastavad vajadusel harjutusvara lapsevanemale, õpetajatele;
  • toetavad ja nõustavad õpetajaid lapse arengu toetamisel;
  • tutvustavad lastega tehtavat  tööd lapsevanemate koosolekutel või ümarlaudadel.

Materjalid

Lapse kõne areng 2-3 aastased
Lapse kõne areng 4-5 aastased
Lapse kõne areng 6-7 aastased
Hakkame lugema ja kirjutama
2 aastase lapse areng
4 aastase lapse areng
5 aastase lapse areng

Mängude lehed internetis