Tutvustus

Väimela Lasteaias töötab 5 rühma: 1 sõimerühm, 1 liitrühm. ja 3 aiarühma, millest 1 on tasandusrühm.

Väimela Lasteaed “Rukkilill” asub Matussaare metsa vahetus läheduses, mis on liigirikkuse poolest looduslikult mitmekesine, kus lastel on võimalik jälgida aastaaegade vaheldumist looduses. Laste loovuse arendamist, tervisedendust ning loodus- ja õuesõpet toetab avar õueala ning lasteaia lähedal asuv Väimela mõisa park.

Loodus on inimese tervise allikas, millele toetume. Rühmadel on erinevaid võimalusi looduse mitmekülgsuse mõistmiseks, selle maksimaalseks ärakasutamiseks ning õppe- ja kasvatustöö täiendamiseks.

Lasteaial on kaardistatud õpperada, mille kaudu õpitakse tundma kodukoha loodust ja selles asuvaid loodusobjekte. Lasteaia õuealale on KIK-i poolt toetatud projekti raames valminud ilmavaatluspunkt, mis annab erinevad võimalused lastele õuesõppeks.

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku (TEL võrgustikku) alates 2012.aastast.

Õppe- ja kasvatustegevuses kasutatakse lapsest lähtuvat metoodikat ning üldõpetuslikke põhimõtteid. Lasteaia teeb eriliseks see, et kõik 5 rühma rakendavad õppe- ja kasvatustöös erinevaid suunitlusi:

  • projekti Kiusamisest vaba lasteaed rakendamine;
  • keelepesa metoodika kasutamine-kord nädalas võru keele õpe;
  • süvendatult loodus-ja õuesõpe, loodusprojektides osalemine;
  • oma lasteaia poku-projekt;
  • väärtuskasvatus.

Missioon

Oleme tervist edendav ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus tagame lastele turvalise arengukeskkonna, lähtudes iga lapse arengupotentsiaalist.

Visioon

Väimela Lasteaed on traditsioone hoidev, uuendusmeelne lapse vajadusest lähtuv lasteaed, mis toetab kõikide laste õpihimu, on eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav.

Väärtused

Koostöö

oleme lojaalsed, avatud, positiivsed, toetavad ning liigume ühise eesmärgi nimel, kaasates selleks erinevaid huvigruppe. Austame ja arvestame oma partnereid ning nende seisukohti.

Lapsekesksus

õppe-kasvatustegevuses lähtume mängulisusest, lapse arengu potentsiaalist ning individuaalsusest.

Turvalisus

arengut soodustav psühho-sotsiaalne ja füüsiline mängu-ja töökeskkond.

Loovus

väärtustame kõigi loomingut, õpime igast kogemusest, julgeme olla teistsugused, areneme üheskoos uusi lahendusi otsides.

Tervis

hoolime enda ja laste tervisest, peame lugu tervislikest eluviisidest.

Innovaatilusus

oleme altid enesetäiendamisele ning uuenduslikele ideedele ning mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi haridussüsteemis.

Järjepidevus

hästi toimiva süsteemi ja traditsioonide väärtustamine ning hoidmine.

Traditsioonid

Sügis

Tarkusepäev
Lasteaia sünnipäev
Muusikapäev
Sügispidu
Kadrijooks
Isadepäev

Talv

Advendikuu alguse tähistamine
Päkkapikkude töötoad
Jõulupeod
Jõululaat
Kuuse ärasaatmise pidu
Sõbrapäev
Vabariigi aastapäev
Vastlapäev

Kevad

Vanaemade pidu
Luulevõistlus
Majasisene lauluvõistlus
Lihavõtteüritus
Emadepäev
Kevadised piknikud
Perepäev
Lõpupidu

Traditsioonid kollektiivile

Lasteaia sünnipäev – 20.okt.
Õpetajate päev
Jõulupidu
Vabariigi aastapäev
Naistepäev
Lõpupiknik